poslední aktualizace 1. 1. 2013

Často kladené otázky

 

K zaměření gymnázia (záložka na této stránce)

Ke studiu (záložka na této stránce)

K přijímacímu řízení (záložka na této stránce)

K zaměření gymnázia

Gymnázium je zaměřeno na novodobé dějiny. Znamená to, že je určeno především pro ty, kteří budou chtít studovat historii na vysoké škole?

V žádném případě. V celé České republice nastupuje každým rokem na univerzity jen pár desítek nových studentů historie. Byli bychom velmi naivní, kdybychom předpokládali, že zrovna oni budou studovat na našem gymnáziu. Naše škola tedy není primárně zaměřena na mladé historiky, i když právě oni zde najdou obrovský prostor pro uplatnění svých zájmů. Je zaměřena na všechny inteligentní mladé lidi, jimž chce nabídnout nadstandardní seznámení s odkazem naší nedávné historie.

 

Nebudou v důsledku zaměření na historii nějak znevýhodněni studenti, kteří budou chtít studovat například technické, přírodovědné nebo ekonomické obory na vysokých školách?

Rozhodně ne. Porovnáte-li náš učební plán s učebními plány ostatních gymnázií, snadno zjistíte, že obsahuje podobnou hodinovou dotaci matematiky, fyziky, chemie a dalších předmětů. Své zaměření na technické, přírodovědné a jiné podobné obory mohou studenti rozvíjet i prostřednictvím volitelných předmětů - úplně stejně jako na jiných gymnáziích.

 

Není pozornost, kterou věnujete naší "národní historii", v dnešní době přežitkem? Nepatří to vaše "vlastenectví" někam do minulosti?

Tak to si rozhodně nemyslíme. Odmítáme myšlenku, že vlastenectví či úcta k národním hodnotám jsou nějakou vyčpělou rekvizitou z 19. století. Samozřejmě souhlasíme, že je třeba mít úctu i k jiným národům či etnikům a že je možné se jejich kulturou vzájemně obohacovat. Ale nesouhlasíme s názorem, že pojem národa se musí rozplynout v nějaké beztvaré "multikulturní" směsi. Český národ zde žije více než tisíc let, má svou úctyhodnou historii, tradici a kulturu, která prostupuje celým naším životem. Má zde své hluboké kořeny, od nichž se nemůžeme a nesmíme odtrhnout. Kdybychom to udělali, ztratíme vědomí souvislosti s generacemi našich předků a staneme se pouhou loutkou v prostředí jakýchsi okamžitých zájmů a krátkodobých potřeb. A navíc neobstojíme ani ve srovnání s okolním světem. Podívejte se do vyspělých zemí Evropy i celého světa: Vlastenectví a národní hrdost tvoří jeden ze základních pilířů jejich úspěchu. I my musíme jít stejnou cestou. Zvláště, když opravdu máme být na co hrdi.

 

Co si mám představit pod "nadstandardními podmínkami" pro výuku novodobých dějin na GMH?

Samozřejmě tím nemíníme jen zajištění kvalitní výuky dějepisu, ale především skutečnost, že naši budoucí studenti budou mít jedinečnou možnost spolupracovat se členy Klubu dr. Milady Horákové, který má v areálu naší školy své sídlo, a Konfederace politických vězňů. Unikátní studijní materiály k novodobým dějinám jsou shromažďovány v postupně budovaném Studijním a informačním centru Milady Horákové. Jsme přesvědčeni, že setkání a spolupráce s historiky a pamětníky, jimiž disponuje Klub Milady Horákové a Konfederace politických vězňů, mohou studenty gymnázia velmi obohatit a poskytnout jim věrohodné a ucelené informace o naší nedávné historii.

 

Nebude se v Gymnáziu Milady Horákové provádět nějaká jednostranná politická agitace? Není to škola založená jen "proti komunistům"?

Zaměření gymnázia na odkaz moderních dějin neznamená, že škola vznikla na jakousi "politickou objednávku", natož aby měla nějaké "politické" zaměření. Cílem výuky není žádný apriorní "militantní antikomunismus", ani jakákoliv jiná ideologie. Cílem je přesný opak - studentům názorně ukázat, jak zaslepená politika či fanatická ideologie ničí základní lidské hodnoty, a tím přispět k tomu, aby se podobná devastace života celé společnosti i jednotlivých lidských osudů už nikdy v budoucnu neopakovaly.

 

Ke studiu

Myslíte si, že studium na GMH bude pro studenty zajímavé a zábavné? Nebude to samé "biflování"?

Jsme přesvědčeni, že studium by nemělo být nudné, zároveň by však nemělo mít podobu rozjuchané estrády. Náročnost, znalost a vědomost nepokládáme za neslušná, zapovězená slova. Chceme-li o něčem diskutovat, musíme o tom něco vědět, jinak bychom zaměňovali diskusi za tlachání. Ani současný výchozí koncepční dokument - rámcový vzdělávací program pro gymnázia – nenutí školy ke snižování nároků na studenty, spíše naopak: gymnaziální prostředí je v něm charakterizováno slovem "náročné". Také však dobře víme, že ty čtyři roky na gymnáziu by studenti neměli strávit jen namáhavým studiem, ale i objevováním a uplatňováním svých schopností, pěstováním svých zájmů či studentskými recesemi. I k tomu chceme studentům našeho gymnázia vytvářet potřebný prostor.

 

Bude výuka na GMH otevřená reformním proudům našeho školství, anebo bude spíše "tradičně zatuchlá"?

Nemyslíme si, že "otevřenost reformním proudům" znamená vždy pokrok a že "tradiční výuku" lze naopak vždy spojovat se "zatuchlostí". Zastáváme názor, že škola nemůže připomínat zkamenělinu, která přetrvává v čase bez jakékoli změny a odolává jakýmkoli vnějším vlivům, zároveň jsme však přesvědčeni, že uskutečňovat "zásadní reformu" tím, že přejmenujeme předmět zvaný "český jazyk" na "sociolingvistickou aplikaci mateřštiny" a do hodin literatury se budeme převlékat za Boženu Němcovou či Franze Kafku, je cesta do pekel, nikoli k nebeským výšinám českého školství.

 

Jaká pravidla chování pokládáte za důležitá ve vztahu mezi profesory a studenty?

Studenti i jejich profesoři mají nárok na vzájemné slušné chování a respekt. Studenta gymnázia chápeme jako svobodnou myslící bytost, která má právo na kultivované vyjadřování svých názorů, nikoliv však na drzost a aroganci. Jsme toho názoru, že student si vedle svých práv musí být vědom i svých povinností. Odmítáme ponižování mladých lidí, posměch kvůli případným nezdarům ve studiu či „demonstraci síly“, stejně jako projevy nevychovanosti, hulvátství či ignorantství, často mylně pokládané za originalitu, svobodomyslnost a spontánnost.

K přijímacímu řízení

Proč nepořádáte přípravné kursy pro uchazeče nebo nějaké "přijímačky nanečisto"?

Protože je nepovažujeme za účelné. Naším cílem je přijímat uchazeče, kteří mají skutečné předpoklady pro studium. Nevidíme důvod, proč jednu skupinu uchazečů zvýhodnit tím, že budou vytrvale trénováni ve správném řešení "přijímačkových" typů úloh. A budou zvýhodněni jen proto, že rodiče budou ochotni za takový trénink zaplatit. Snadno by se pak mohlo stát, že nadanější uchazeč při skutečných přijímacích zkouškách bude mít horší výsledek než uchazeč méně nadaný jen proto, že neprošel speciálním tréninkem nebo ho absolvoval na jiné škole. Jen když budou mít všichni uchazeči stejnou "startovní čáru", budou konečné výsledky přijímacích zkoušek objektivní. To je výhodné nejen pro nás, ale i pro uchazeče samotné.

 

Kde seženu přihlášku a jak zjistím, že byla vyplněna správně? Jestliže přihláška nebude vyplněna podle předpisů, odmítnete ji?

Formulář přihlášky vám může poskytnout základní škola (není to však její povinnost) nebo si ho můžete stáhnout z naší stránky "Ke stažení". Tam také najdete i návod k jeho vyplnění. Nejste-li si jistí, jak přihlášku vyplnit, požádejte o radu například třídního učitele nebo výchovného poradce základní školy, do níž vaše dítě chodí.
Rozhodně se nemusíte obávat, že bychom přihlášku "hodili do koše" jen proto, že není správně vyplněna. Budou-li údaje uvedené v přihlášce srozumitelné a čitelné, budeme je akceptovat i v případě, že nebudou "absolutně podle předpisů". Jestliže některé podstatné údaje budou v přihlášce chybět, vyzveme vás, abyste tyto údaje doplnili.