poslední aktualizace 2. 5. 2018

Přijímací řízení do 1. ročníku
pro školní rok 2018/2019

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení (publikováno 27. 4. 2018)

Základní vyhodnocení testů jsme od Cermatu získali 27 4. 2018 dopoledne.

Výsledky (počty bodů) jsme započítali do celkových kritérií a zveřejňujeme tabulku výsledků přijímacího řízení, v niž jsou uvedeni všichni uchazeči a u nich jsou uvedeny dílčí bodové výsledky, výsledný počet bodů, celkové pořadí a konečný výsledek (přijetí či nepřijetí).

 

  Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2018 (pdf): výsledky s kódy přijatých a nepřijatých uchazečů

 

Lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisových lístků začíná běžet dnem 1. 5. 2018.

Uchazeči, kteří odevzdají zápisový lístek, si ve škole mohou vyzvednout potvrzení o přijetí.

Přijatí uchazeči, kteří se rozhodnou studovat na jiné škole, nemusí podle předpisů naší škole nic potvrzovat. Přesto velmi přivítáme, když nám toto rozhodnutí sdělí například stručným mailem typu "Uchazeč XY bude studovat na jiné škole." Urychlí se tím možnost informování dosud nepřijatých uchazečů, kteří čekají na uvolněná místa v žebříčku. (Odstavec doplněn 2. 5. 2018 .)

Nepřijatým uchazečům rozhodnutí odešleme doporučeným dopisem. Všichni nepřijatí uchazeči mají právo podat odvolání. Doporučujeme ho využít, protože pak budeme moci těmto uchazečům poskytnout místa, která se uvolnila díky přijatým uchazečům, kteří se rozhodli studovat na jiné škole.

Pozvánky pro uchazeče, kteří budou konat zkoušky v náhradním termínu (11. 5. 2018) jsme odeslali 27. 4. 2018.

Další informace k výsledkům testů

Zadání testů je publikováno na stránkách Cermatu.

Na mailové adresy uchazečů, kteří na naší škole konali zkoušky, z elektronického systému Cermatu odešleme všechny dostupné informace, především výpisy z didaktických testů (detailní bodové hodnocení, percentily a další statistické hodnoty).
Pokud to Cermat umožní, pokusíme se odeslat i skeny ohodnocených testů, z nichž by mělo být zřejmé, ve kterých úlohách uchazeč udělal chybu.
(Tuto možnost letos Cermat bohužel nenabízí. Škrtnuto 2. 5. 2018)

Na výslednou podobu výstupů nemáme žádný vliv, takže neručíme ani za technickou kvalitu, ani za úplnost informací. Případné dotazy a připomínky doporučujeme adresovat přímo na Cermat, který je ze zákona nejen pořadatelem zkoušek, ale také garantem jejich odborné, metodické a technické kvality.

Objevíte-li ve vyhodnocení testů chyby a jde-li o uchazeče, který kvůli nim nebyl přijat, doporučujeme podat odvolání s popisem zjištěných nedostatků.

Vyhlášení přijímacího řízení a kritéria přijetí

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 671/2004 Sb. ředitel Gymnázia Milady Horákové vyhlašuje přijímací řízení do prvního ročníku pro školní rok 2016/2017.

Ve školním roce 2017/2018 otevřeme dvě třídy čtyřletého všeobecného studia
oboru vzdělání "79-41-K/41 Gymnázium".

Přijmeme tedy 60 uchazečů.

Přihlášky přijímáme do 1. 3. 2018, přihláška se podává osobně nebo doporučeným dopisem přímo řediteli střední školy.

Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu nepožadujeme.

Hodnocení uchazečů

Základním východiskem pro posouzení uchazeče jsou výsledky uchazeče ze ZŠ a výsledky celostátní jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky připravené CZVV (Cermat).

Kromě celostátních zkoušek naše gymnázium žádné další přijímací zkoušky (tzv. "školní") nepořádá.

Kritériem pro přijetí je celkový počet bodů, na němž se jednou třetinou podílí zkouška z českého jazyka, jednou třetinou zkouška z matematiky a jednou třetinou prospěch ze základní školy.

Zkouška z českého jazyka a literatury
má celostátně platné parametry zveřejněné na www.cermat.cz.
Z této zkoušky může uchazeč získat 0 až 50 bodů.

Zkouška z matematiky má také jednotné parametry (www.cermat.cz).
Ze zkoušky může uchazeč získat 0 až 50 bodů.

Dosavadní výsledky uchazeče ze ZŠ (nebo víceletého gymnázia):
Hodnotí se průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia).
Bonusové body je možné získat za umístění na 1. až 3. místě v obvodním, krajském nebo celostátním kole akreditovaných odborných soutěží (olympiáda v českém jazyce, matematická, chemická, fyzikální, zeměpisná a dějepisná olympiáda a akreditované soutěže v cizích jazycích). Úspěšnou účast v soutěžích lze doložit potvrzením organizátora nebo kopií diplomu.
Za výsledky ze ZŠ může uchazeč získat 0 až 50 bodů, kde 0 bodů odpovídá celkovému průměru prospěchu 2,50 a horšímu a 50 bodů odpovídá průměrnému prospěchu 1,00.

Přijímací zkoušky se konají v termínech stanovených organizátorem (Cermat), konkrétně 12. 4. nebo 16. 4. 2018. Uchazeč pro danou školu volí jeden z nich. Volba daného termínu je dána tím, zda uchazeč příslušnou školu v přihlášce uvede na prvním, nebo druhém místě.

Pozvánky k přijímacím zkouškám 1. kola budou uchazečům rozeslány doporučeným dopisem koncem března.

Výsledky 1. kola přijímacího zřízení budou zveřejněny poté, co od organizátora písemných zkoušek obdržíme výsledky.

Výsledek zkoušky bude určen souhrnným součtem získaných bodů. Na základě tohoto součtu bude sestaveno i pořadí jednotlivých uchazečů. Ke studiu bude na základě výsledků přijímací zkoušky přijato prvních 60 uchazečů.

Bezprostředně po obdržení hodnocení zkoušek od CZVV budou výsledky zveřejněny na internetových stránkách a na vývěsce u vchodu do školy. Veškeré výsledky zkoušek budou veřejně přístupné tak, aby byly chráněny osobní údaje uchazečů, a proto nebudou zveřejňována jména uchazečů, ale jejich číselné kódy, které budou každému uchazeči přiděleny na začátku přijímací zkoušky.

V případě přijetí musí uchazeč a jeho zákonný zástupce potvrdit tuto skutečnost odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku (formulář tohoto lístku vydává základní škola) řediteli gymnázia ve lhůtě stanovené školským zákonem.

V Praze dne 7. 11. 2017

Mgr. Filip Novák
ředitel Gymnázia Milady Horákové
 

Další informace...

Veškeré podrobnosti o podobě a průběhu přijímacích zkoušek (včetně ukázkových testů) jsou zveřejněny přímo na stránkách Cermatu.

Uchazeči o studium maturitních oborů letos musí do přihlášky uvádět rodné číslo (s výjimkou cizinců, kteří české rodné číslo nemají přidělené).

Hlásí-li se uchazeč na dva maturitní obory, může konat jednotné přijímací zkoušky na obou školách a v každé škole se mu bude počítat vždy lepší výsledek ze zkoušky bez ohledu na to, kde ji konal.

Pro uchazeče pořádáme dva dny otevřených dveří.

Informace o naší škole je možné získat i v naší expozici na výstavě Schola Pragensis od 23. do 25. 11. 2017 v Kongresovém centru (3. patro, stánek 314).