poslední aktualizace 18. 4. 2021

Přijímací řízení do 1. ročníku
pro školní rok 2021/2022

Aktuální informace (publikováno 18. 4. 2021)

Do přijímacího řízení na GMH pro školní rok 2021/2022 je přihlášeno 177 uchazečů.

Rozhodnutím MŠMT ze dne 10. 3. 2021 se termíny přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium posouvají na pondělí 3. 5. 2021 a úterý 4. 5. 2021.

Pozvánky a informace k přijímacím zkouškám rozešleme 19. 4. 2021.

Přijímací zkouška z matematiky začíná v 8:30.

Přijímací zkouška z českého jazyka začíná v 11:10.

Po příchodu do budovy před první zkouškou se uchazeč musí musí prokázat potvrzením o negativním výsledku testu na Covid-19 nebo jeho alternativou podle Mimořádného opatření MZ ČR k testování u přijímacích zkoušek. Toto potvrzení by měla standardně vydat škola, do níž uchazeč chodí, a nesmí být starší než 7 dní (tj. pro 2. termín zkoušek musí být test proveden 27. 4. 2021 nebo později).

Výsledky přijímacích zkoušek Cermat školám zpřístupní nejdříve 19. 5. 2021.

Výsledky přijímacího řízení musí střední školy zveřejnit nejpozději 21. 5. 2021.

Úvodní slovo ředitele GMH

Vážení rodiče a uchazeči o studium na GMH,

v současné situaci způsobené epidemií koronaviru bohužel nemůžeme pořádat obvyklé "dny otevřených dveří", a tak vám nabízíme důležité informace k přijímacímu řízení alespoň touto náhradní formou.

Pro školní rok 2021/2022 otevřeme 2 třídy 1. ročníku, přijmeme tedy 60 uchazečů. Podrobnější informace k přijímacímu řízení a ke studiu na GMH najdete zde na této stránce a také na stránce "Časté otázky", v níž jsme shromáždili nejčastější dotazy, které jsme v průběhu "dní otevřených dveří" od uchazečů a jejich rodičů dostávali, a připojili jsme pochopitelně i odpovědi na ně.

Pokud byste měli konkrétní dotaz, na nějž jste v této sekci odpověď nenašli, napište nám jej na e-mail skola@gymh.cz a my se vynasnažíme vám co nejdříve odpovědět. Do předmětu zprávy prosím uveďte "PZK GMH".

Protože si za současné situace nemůžete naši školu prohlédnout osobně, nabízíme vám alespoň dvě fotogalerie zachycující vybavení naší školy a různé školní události i tradiční akce, které jsme během školního roku pořádali a které – jak pevně věříme – budeme moci v blízké budoucnosti opět pořádat. Při prohlídce těchto fotografií si nepochybně potvrdíte známou skutečnost, že nejen studiem živ je student (a nejen výukou živ je učitel).

Pokud by to epidemická situace a vládní opatření umožnily, uvažovali bychom o uspořádání nějaké formy "otevřených dveří" ještě v průběhu února. Informace bychom v takovém případě zveřejnili na našich webových stránkách, a to nejpozději do 10. 2. 2021.

Přejeme vám šťastnou ruku při volbě střední školy a doufáme, že se s našimi novými studenty budeme moci osobně setkávat častěji než v tomto školním roce s našimi současnými "prváky", které zatím bohužel známe spíše z monitorů našich počítačů.

Filip Novák
ředitel školy

Fotogalerie pro zájemce o studium

  Vybavení Gymnázia Milady Horákové (fotogalerie)
70 fotografií, které vám představí budovy, chodby, učebny, jídelnu, tělocvičny a školní hřiště. Většina fotografií je z ledna 2021, proto jsou chodby a učebny bohužel osiřelé...

  Život na GMH (fotogalerie)
100 fotografií z uplynulých let vám představí školní akce a běžné exkurze, koncerty a jiné kulturní události, sportovní aktivity, výpravy po České republice i do zahraničí a nakonec radosti i strasti spojené s maturitou.

Vyhlášení přijímacího řízení a kritéria přijetí

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 671/2004 Sb. ředitel Gymnázia Milady Horákové vyhlašuje přijímací řízení do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022.

Ve školním roce 2021/2022 otevřeme dvě třídy čtyřletého všeobecného studia
oboru vzdělání "79-41-K/41 Gymnázium".

Přijmeme tedy 60 uchazečů.

Přihlášky přijímáme do 1. 3. 2021, přihláška se podává osobně nebo doporučeným dopisem přímo řediteli střední školy.

Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu nepožadujeme.

Hodnocení uchazečů

Základním východiskem pro posouzení uchazeče jsou výsledky uchazeče ze ZŠ a výsledky celostátní jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky připravené CZVV (Cermat).

Kromě celostátních zkoušek naše gymnázium žádné další přijímací zkoušky (tzv. "školní") nepořádá.

Kritériem pro přijetí je celkový počet bodů, na němž se jednou třetinou podílí zkouška z českého jazyka, jednou třetinou zkouška z matematiky a jednou třetinou prospěch ze základní školy.

Zkouška z českého jazyka a literatury
má celostátně platné parametry zveřejněné na www.cermat.cz.
Z této zkoušky může uchazeč získat 0 až 50 bodů.

Zkouška z matematiky má také jednotné parametry (www.cermat.cz).
Ze zkoušky může uchazeč získat 0 až 50 bodů.

Dosavadní výsledky uchazeče ze ZŠ (nebo víceletého gymnázia):
Hodnotí se průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia). Prospěch za 2. pololetí 8. ročníku se na základě ustanovení § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání nehodnotí, v přihlášce se vyplňuje pouze jako doklad o řádném absolvování 8. ročníku (nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia).
Bonusové body je možné získat za umístění na 1. až 3. místě v obvodním, krajském nebo celostátním kole akreditovaných odborných soutěží (olympiáda v českém jazyce, matematická, chemická, fyzikální, zeměpisná a dějepisná olympiáda a akreditované soutěže v cizích jazycích). Úspěšnou účast v soutěžích lze doložit potvrzením organizátora nebo kopií diplomu.
Za výsledky ze ZŠ může uchazeč získat 0 až 50 bodů, kde 0 bodů odpovídá celkovému průměru prospěchu 2,50 a horšímu a 50 bodů odpovídá průměrnému prospěchu 1,00.

Pro výpočet počtu bodů "n" za průměr "p" (p je číslo od 1,00 do 2,50) lze použít vzorec:  n = (250 - 100p) : 3

Přijímací zkoušky se konají ve dvou termínech stanovených organizátorem (Cermat):
12. 4. 2021 (1. termín) a 13. 4. 2021 (2. termín).
Uchazeč pro danou školu volí jeden z nich. Volba daného termínu je dána tím, zda uchazeč příslušnou školu v přihlášce uvede na prvním, nebo druhém místě.

Pozvánky k přijímacím zkouškám 1. kola budou uchazečům rozeslány doporučeným dopisem koncem března.

Výsledky 1. kola přijímacího zřízení budou zveřejněny poté, co od organizátora písemných zkoušek obdržíme výsledky.

Výsledek zkoušky bude určen souhrnným součtem získaných bodů. Na základě tohoto součtu bude sestaveno i pořadí jednotlivých uchazečů. Ke studiu bude na základě výsledků přijímací zkoušky přijato prvních 60 uchazečů.

Bezprostředně po obdržení hodnocení zkoušek od CZVV budou výsledky zveřejněny na internetových stránkách a na vývěsce u vchodu do školy. Veškeré výsledky zkoušek budou veřejně přístupné tak, aby byly chráněny osobní údaje uchazečů, a proto nebudou zveřejňována jména uchazečů, ale jejich číselné kódy, které budou každému uchazeči přiděleny na začátku přijímací zkoušky.

V případě přijetí musí uchazeč a jeho zákonný zástupce potvrdit tuto skutečnost odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku (formulář tohoto lístku vydává základní škola) řediteli gymnázia ve lhůtě stanovené školským zákonem.

V Praze dne 15. 1. 2020

Mgr. Filip Novák
ředitel Gymnázia Milady Horákové