poslední aktualizace 2. 6. 2024

Přijímací řízení do 1. ročníku
pro školní rok 2024/2025

Aktuální informace

Informace pro přijaté uchazeče včetně termínu úvodní schůzky s rodiči publikujeme na aktualizované samostatné stránce.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení (publikováno 15. 5. 2024)

  Výsledky přijímacího řízení 2024 (pdf)

V této listině jsou uchazeči uvedeni svými kódy (čísly přihlášek) a u je každého uvedeno, zda byl přijat na GMH, přijat na jinou (více prioritní) školu, nepřijat na žádnou ze tří škol z důvodu kapacity (tj. jeho výsledky byly u všech zvolených škol "pod čárou") nebo nepřijat z důvodu nesplnění požadavků (v našem případě například z důvodu nedoručení žádaných dokladů, neomluvené účasti u přijímacích zkoušek ap.)

Stejné výsledky jsou k dispozici i v systému DiPSy (v případě elektronické přihlášky po přihlášení identitou občana, v případě hybridních přihlášek po zadání přihlašovacích údajů zaslaných Cermatem na mail) a jsou vyvěšeny i na vývěsce u vchodu do školy.

Okamžikem zveřejnění je přijetí i nepřijetí závazné a nemusí se potvrzovat žádným zápisovým lístkem (ty jsou zrušeny). Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů nemá v současné podobě přijímacího řízení opodstatnění, protože mu nemůže být vyhověno. S "dodatečně uvolněnými místy", která bychom nabídli nepřijatým uchazečům, nepočítáme.

V 1. kole bylo přijato všech 60 uchazečů, proto naše škola nebude pořádat druhé kolo přijímacího řízení.

Vyhlášení přijímacího řízení

Ve školním roce 2024/2025 otevřeme dvě třídy čtyřletého všeobecného studia
oboru vzdělání "79-41-K/41 Gymnázium".

Přijmeme tedy 60 uchazečů.

Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu nepožadujeme.

Závazné informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí

  Přijímací řízení na GMH v roce 2024 (pdf) - dokument obsahuje kompletní informace o průběhu přijímacího řízení, požadované dokumenty a závazná kritéria pro hodnocení uchazečů.

Pro rychlou informaci: Podávání přihlášek a hodnocení uchazečů

Podrobnější a závazné znění najdete ve výše odkazovaném dokumentu.

Informace MŠMT k přijímacímu řízení: www.prihlaskynastredni.cz

Informace Cermatu k přijímacím zkouškám: prijimacky.cermat.cz

Aplikace pro zadávání přihlášek: www.dipsy.cz

Přihlášky se podávají od 1. 2. do 20. 2. 2024.

Zvolíte-li si naši školu, v přihlášce vyplňujete tyto údaje:

Název a adresa školy: Gymnázium Milady Horákové, Na Planině 1393, 140 00 Praha 4

Kód oboru: 79-41-K/41

Název oboru: Gymnázium

K rychlému vyhledání školy v aplikaci dipsy.cz můžete využít i naše IZO 181006383.

Studium je denní a čtyřleté, tj. na přihlášce nezaškrtáváte tzv. "zkrácené studium".

Kromě údajů povinně uvedených v přihlášce požadujeme také přehled prospěchu za obě pololetí 8. ročníku a 1. poletí 9. ročníku ZŠ (včetně průměrů).

K prospěchu za 7. ročník ZŠ nijak nepřihlížíme, i když bude na přehledu uveden (nový formulář MŠMT obsahuje sloupce pro poslední tři ročníky ZŠ).

Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu nepožadujeme.

Přihlášky se podávají trojím způsobem:

přes aplikaci Cermat ryze elektronicky s využitím osobní identity

zadáním dat do aplikace Cermat s následným vytištěním výpisu a doručením škole (nemůžete-li využít elektronickou identitu)

v nouzi (pro rodiče bez přístupu k internetu) pomocí vyplněného papírového formuláře (zveřejní MŠMT) doručeného škole

Na přihlášce se uvádějí nejvýše tři školy seřazené podle priority. Pořadí je závazné a po odevzdání přihlášky se už nedá změnit (nejvýše se lze v prvním kole přijetí zcela vzdát a přihlásit se do škol, které budou pořádat druhé kolo).

Základním východiskem pro posouzení uchazeče jsou výsledky uchazeče ze ZŠ a výsledky celostátní jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky připravené CZVV (Cermat).

Kromě celostátních zkoušek naše gymnázium žádné další přijímací zkoušky (tzv. "školní") nepořádá.

Kritériem pro přijetí je celkový počet bodů, na němž se jednou třetinou podílí zkouška z českého jazyka, jednou třetinou zkouška z matematiky a jednou třetinou prospěch ze základní školy.

Zkouška z českého jazyka a literatury
má celostátně platné parametry zveřejněné na www.cermat.cz.
Z této zkoušky může uchazeč získat 0 až 50 bodů.

Zkouška z matematiky má také jednotné parametry.
Ze zkoušky může uchazeč získat 0 až 50 bodů.

Dosavadní výsledky uchazeče ze ZŠ (nebo víceletého gymnázia):
Hodnotí se průměrný prospěch za obě pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia).
Bonusové body je možné získat za umístění na 1. až 10. místě v obvodním, krajském nebo celostátním kole akreditovaných oborových soutěží (viz dokument výše). Úspěšnou účast v soutěžích lze doložit potvrzením organizátora nebo kopií diplomu.

Za průměr ze ZŠ může uchazeč získat 0 až 50 bodů, kde 0 bodů odpovídá celkovému průměru prospěchu 2,50 a horšímu a 50 bodů odpovídá průměrnému prospěchu 1,00.

Pro výpočet počtu bodů "n" za průměr "p" (p je číslo od 1,00 do 2,50) lze použít vzorec:  n = (250 - 100p) : 3

Spolu s bonusovými body lze za výsledky ze ZŠ získat maximálně 60 bodů.

Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory se konají 12. 4. 2024 a 15. 4. 2024. Místem zkoušek bude škola určená systémem Cermatu. Měla by to být jedna ze škol uvedených v přihlášce.

Výsledky zkoušek budou počátkem května předány školám ke stanovení pořadí. Toto pořadí škola obratem zadá do informačního systému Cermatu.

Poté Cermat pomocí algoritmu zohledňujícího výsledky a priority zařadí uchazeče do jednotlivých škol. Výsledek školám oznámí.

15. 5. 2024 škola zveřejní seznam přijatých uchazečů, přijetí (či nepřijetí) by mělo být uchazečům dostupné i v informačním systému Cermatu. Místo jmen uchazečů budou vždy uváděny jejich osobní kódy.

Uchazeči, kteří nebyli přijati na žádnou školu a uchazeči, kteří se přijetí vzdali, se budou moci od 18. 5. 2023 přihlásit do druhého kola na školách, které ho budou pořádat. I v tomto kole se povinně zohledňují výsledky jednotných přijímacích zkoušek z 1. kola.

Naše škola s pořádáním druhého kola (a dalších kol) na základě dosavadních informací a zkušeností z předcházejících let nepočítá.

Další informace pro zájemce o studium

Některé informace ke studiu na GMH najdete na stránce "Časté otázky", v níž jsme shromáždili nejčastější dotazy, které v průběhu "dní otevřených dveří" od uchazečů a jejich rodičů často dostáváme, a připojili jsme pochopitelně i odpovědi na ně.

Pro uchazeče a jejich rodiče plánujeme DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Připravujeme je na čtvrtky 7. 12. 2023 a 11. 1. 2024 od 16:00.

Pro případ, že byste se dne otevřených dveří nemohli zúčastnit, vám nabízíme náhradní "prohlídku" v podobě dvou fotogalerií:

  Vybavení Gymnázia Milady Horákové (fotogalerie)
70 fotografií, které vám představí budovy, chodby, učebny, jídelnu, tělocvičny a školní hřiště. Většina fotografií je z ledna 2021, kdy v důsledku epidemie byly školy zavřené a dny otevřených dveří se nemohly konat. Proto jsou chodby a učebny bohužel osiřelé...

  Život na GMH (fotogalerie)
100 fotografií z uplynulých let vám představí školní akce a běžné exkurze, koncerty a jiné kulturní události, sportovní aktivity, výpravy po České republice i do zahraničí a nakonec radosti i strasti spojené s maturitou.