poslední aktualizace 8. 12. 2023

Maturita na GMH


Následující informace jsou určeny především pro uchazeče o studium a další návštěvníky stránek. Studenti dostávají podrobné informace prostřednictvím školního informačního systému Edupage.

 

Maturitní zkoušky se konají podle aktuálně platného znění vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

Společná část maturitní zkoušky

Společnou část (tzv. "státní") tvoří povinné testy připravované CZVV (Cermat) ze dvou předmětů:

český jazyk (pro všechny povinný)

buď cizí jazyk (u nás anglický, francouzský, německý nebo španělský)

anebo matematika

Maturant si v této části může zvolit také nejvýše dva nepovinné předměty (cizí jazyk, matematika a tzv. "matematika rozšiřující"), samozřejmě jiné, než jaké zvolil jako povinné.

Testy státní části se standardně konají v prvním týdnu května.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilovou část (tzv. "školní") tvoří zkoušky z předmětů:

český jazyk (pro všechny povinný)

cizí jazyk (anglický, francouzský, německý nebo španělský) pro ty, co si ho zvolili ve "státní" části

...a další dva předměty z nabídky

dějiny literatury

další cizí jazyk (Aj, Fj, Nj, Šj) jiný než zvolený ve "státní" části

matematika

dějepis

základy společenských věd

zeměpis

biologie

fyzika

chemie

informatika

hudební, nebo výtvarná výchova

Maturanti tedy konají buď 4 profilové zkoušky (pokud si ve "státní" části zvolili cizí jazyk), nebo 3 profilové zkoušky (pokud si ve "státní" části zvolili matematiku).

Maturanti si také mohou navíc zvolit nejvýše dva nepovinné předměty z výše uvedené nabídky (samozřejmě jiné než ty, které si zvolili jako povinné) a navíc si jako nepovinný mohou zvolit předmět "tělesná výchova".

Všechny zkoušky jsou ústní a konají se ve druhé polovině května.

Pro každý předmět, z něhož se koná ústní maturitní zkouška, je stanoveno 20 až 30 témat, z nichž si maturant před zahájením přípravy ke zkoušce jedno vylosuje. (S výjimkou českého jazyka, kde si maturant losuje z pracovních listů).

Ústní zkoušky trvají vždy nejvýše 15 minut, těsně před nimi má maturant 15 minut na přípravu.

Povinnou součástí zkoušek z českého jazyka a cizích jazyků je také písemná práce (koná se v první polovině dubna).

Povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit standardizovanou zkouškou dokládající jazykové znalosti na úrovni minimálně B2 pro anglický jazyk a B1 pro další cizí jazyky (Fj, Nj, Šj) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Informace o uznávaných standardizovaných zkouškách zveřejní MŠMT nejpozději do 31. března.
Tato možnost podle vyhlášky platí pouze pro maturanty, kteří konají 4 profilové zkoušky.