poslední aktualizace 2. 5. 2018

Maturita 2018

Informace o společné části maturitní zkoušky najdete na stránkách  www.novamaturita.cz.

 Aktuality - květen 2018 

Slavnostní zahájení ústních maturitních zkoušek: pondělí 21. 5. 2018 ve 12:30

Slavnostní závěr ústních maturitních zkoušek: čtvrtek 24. 5. 2018 ve 13:30

  Rozvrh ústních maturitních zkoušek 2018 (pdf) - vyžaduje heslo

Rozvrh je k dispozici i u písemných zkoušek (3. 5. 2018)

 

Parametry maturitní zkoušky v roce 2017/2018

Maturitní zkoušky probíhají podle školského zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 177/2009 Sb. Pro školní rok platí (až na drobné změny) stejná pravidla jako v předcházejícím školním roce:

Maturitní zkouška má dvě části - společnou ("státní") a profilovou ("školní").

Základním zkušebním obdobím je jarní období 2018. Zkoušky v podzimním období (září) jsou určeny pouze pro studenty, kteří nestihli ukončit 4. ročník do konce dubna a pro maturanty, kteří neuspěli u zkoušek v jarním termínu.

Společná ("státní") část

Zahrnuje dvě povinné zkoušky, obě pouze v jedné úrovni obtížnosti:

1. zkouška z českého jazyka (pro všechny povinná)

2. zkouška z cizího jazyka (Aj, Nj, Frj), nebo z matematiky (maturant volí jednu z nich)

Student si ve státní části navíc může zvolit až dvě nepovinné zkoušky z cizího jazyka nebo z matematiky (jiné, než si zvolil jako povinné). Nepovinné zkoušky z jiných předmětů (F, Ch, Bi, D, Z...) se nekonají.

Upřesnění pro jednotlivé zkoušky:

Zkouška z českého jazyka zahrnuje písemný didaktický test, písemnou práci a ústní část.

Zkouška z cizího jazyka zahrnuje písemný didaktický test, písemnou práci a ústní část.

Zkouška z matematiky zahrnuje pouze písemný didaktický test (ústní zkouška se nekoná).

Profilová ("školní") část

Podle zákona může ředitel školy vyhlásit dvě až tři povinné profilové zkoušky.

Profilová maturitní zkouška na GMH zahrnuje dvě povinné zkoušky z nabídky:

český jazyk a literatura
cizí jazyk (Aj, Nj, Frj) - jiný než ve společné části
matematika
dějepis
základy společenských věd
zeměpis
biologie
fyzika
chemie
informatika
hudební, nebo výtvarná výchova (pouze ta, z níž student absolvoval 2 roky výuky)

V profilové části lze navíc složit nejvýše dvě nepovinné zkoušky. Nabídka je stejná jako u povinných předmětů a navíc zahrnuje tělesnou výchovu. Nepovinnou zkoušku není možné konat z předmětů, které si maturant zvolil pro povinnou zkoušku.

  Základní parametry maturitní zkoušky v roce 2018 (pdf)

Důležité termíny

Odevzdání vyplněných přihlášek k maturitní zkoušce v jarním období: do 1. 12. (tiskopisy přihlášek studenti obdrží v listopadu)

Převzetí výpisů z přihlášek (pro ověření správnosti zadaných dat): do 20. 12.

Zveřejnění termínů písemných zkoušek: do 15. 1. (vyhlašuje Cermat)

Odevzdání seznamu literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka: do 31. 3. (parametry a formu seznamu určí vyučující českého jazyka maturitního ročníku)

Termíny písemných zkoušek: písemná práce z Čj už 11. 4. 2018 (podobně jako loni), ostatní písemné zkoušky první týden v květnu. Písemné zkoušky se konají ve škole, a to v přízemí pavilonu gymnázia.
Konkrétní časy zveřejňuje Cermat ve II. pololetí.

Studijní volno před ústními maturitními zkouškami ("svatý týden"): 5 pracovních dnů po písemných zkouškách

Ústní maturitní zkoušky (ústní zkoušky společné i profilové části): přibližně třetí týden v květnu (tak, aby mezi písemnými a ústními zkouškami zbyl čas na "svatý týden")

Předání maturitních vysvědčení: zpravidla do týdne po ukončení ústních zkoušek

Studenti, kteří se zkoušek v jarním termínu nemohou zúčastnit (především z důvodu neukončení 4. ročníku) a studenti, kteří u některé ze zkoušek neuspěli, podávají přihlášku k podzimnímu termínu (do 25. 6.), na začátku září konají písemné zkoušky a přibližně v polovině září ústní zkoušky. (Termíny pro podzim budou včas upřesněny.)

 

Další informace

Absolventi z dřívějších let, kteří se budou chtít přihlásit ke zkouškám (řádným, opravným či dobrovolným) na naší škole, si buď seženou univerzální tiskopis přihlášky sami, nebo s dostatečným předstihem požádají v kanceláři školy o vystavení přihlášky s předtištěnými údaji (zadání dat a vystavení přihlášky nelze provést na počkání!). Samozřejmou povinností všech takových zájemců je samostatné zjištění všech potřebných informací, například maturitních témat profilových zkoušek u vyučujících příslušných předmětů v maturitním ročníku ap.

  Univerzální přihláška k maturitní zkoušce (pdf) - univerzální formulář pro absolventy, kteří nepodají škole žádost o vystavení přihlášky. Je nutný oboustranný tisk na kvalitní laserové tiskárně (žádné změny rozměrů!), evidenční číslo a REDIZO nevyplňujte.