poslední aktualizace 6. 1. 2021

Učební plán

Učební plán vychází z požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, zohledňuje potřeby studentů tak, aby mohli složit úspěšně složit maturitní zkoušku ze všech předmětů, a umožňuje dobré výchozí podmínky pro přijetí na všech typech vysokých škol.

Konkrétní podoba učebního plánu je uvedena v následující tabulce. Jednotlivá čísla udávají, kolik vyučovacích hodin týdně je každému předmětu vyhrazeno.
 

předmět 1. ročník  2. ročník  3. ročník  4. ročník  celkem za 4 roky 
Český jazyk 4 4 3 4 15
Anglický jazyk 4 4 4 4 16
Druhý cizí jazyk (Fj, Nj, Šj) 4 4 4 4 16
Matematika 4 4 4 4 16
Fyzika 2 3 2 - 7
Chemie 3 2 2 - 7
Biologie a ekologie 2 3 2 2 9
Zeměpis 2 2 2 - 6
Základy společenských věd  1 2 1 2 6
Dějepis 2 2 2 3 9
Informatika a výpočetní technika  2 - 2 - 4
Estetická výchova 2 2 - - 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Volitelný předmět 1 - - 2 2 4
Volitelný předmět 2 - - 2 2 4
Volitelný předmět 3 - - - 2 2
Volitelný předmět 4 - - - 2 2
počet hodin týdně 34 34 34 33 132

Týdenní počty hodin v 1. až 3. ročníku jsou navýšeny o 1 hodinu proto, že díky dotaci Metropolitního programu hl. m. Prahy vyučujeme 4 hodiny druhého cizího jazyka místo standardních 3 hodin.

Druhým cizím jazykem je standardně němčina, francouzština nebo španělština.

V ročnících, ve kterých mají přírodovědné předměty (F, CH, Bi) 3 vyučovací hodiny, je vždy jedna hodina týdně věnována praktikům či laboratorním pracím.

Dílčí drobné modifikace učebního plánu (v závislosti na aktuálních potřebách výuky) budou studentům zveřejněny vždy počátkem školního roku.

Studenti si ve 3. ročníku volí dva a ve 4. ročníku čtyři volitelné předměty (v rozsahu 2 hodin týdně).

Pro 3. ročník standardně nabízíme následující volitelné předměty:

literární seminář
konverzace v cizím jazyce
historický seminář
společenskovědní seminář
zeměpisný seminář
matematický seminář
fyzikální seminář
biologický seminář
chemický seminář

Pro 4. ročník rozšiřujeme nabídku ze 3. ročníku například o předměty:

kapitoly z novodobých československých a českých dějin
seminář zaměřený na aplikovanou matematiku
seminář z informatiky a ICT technologií
seminář z dějin umění ap.

Zájemcům samozřejmě můžeme nabídnout i další volitelné předměty. Konečná nabídka bude vytvořena na základě zájmu studentů.