poslední aktualizace 7. 1. 2021

Informace o studiu na GMH

 

Studijní nabídka

Jazyky vyučované na gymnáziu

anglický jazyk jako povinný pro všechny

německý, francouzský a španělský jazyk jako součást povinně volitelné nabídky (student si volí jeden z nich, všechny z uvedených jazyků se každým rokem otvírají)

Volitelné předměty

V rámci volitelných předmětů (od 3. ročníku) nabízíme například:

Cizí jazyky: anglická, německá či francouzská konverzace

Přírodovědné obory: seminář z matematiky, seminář z fyziky, seminář z biologie, seminář z chemie, seminář ze zeměpisu a další

Humanitní obory: literární seminář, seminář z dějin umění, seminář z historie, seminář z novodobých českých dějin, stylistický seminář a další

Bližší informace o nabídce volitelných předmětů najdete na stránce věnované učebnímu plánu.

Odborné aktivity

odborná spolupráce studentů v rámci aktivit Centra Milady Horákové (viz dále)

zapojení studentů do soutěží v rámci předmětových olympiád a Středoškolské odborné činnosti

spolupráce s Přírodovědeckou a Matematicko-fyzikální fakultou UK při přípravě odborných seminářů, kurzů a zájmových odborných aktivit pro studenty

Sportovní aktivity

lyžařský výcvikový kurz pro studenty 1. ročníku

výběrový lyžařský kurz pro zájemce ze všech ročníků

turisticko-vodácký kurz na Vltavě (nebo jiné řece vhodné pro začátečníky) pro studenty 2. nebo 3. ročníků

sportovně-turistický kurz s cykloturistikou pro studenty 2. nebo 3. ročníků (alternativa k vodáckému kurzu)

účast školních družstev ve sportovních turnajích (např. volejbal, malá kopaná, florbal)

Aktivity organizované Centrem Milady Horákové

přednášky a besedy s pamětníky světlých i temných období českých dějin 20. století

exkurze po významných místech novodobé české historie

zapojení studentů do výzkumných, publikačních a propagačních aktivit souvisejících s poznáváním moderních českých dějin a předávání jejich odkazu

Zahraniční zájezdy a exkurze

zahraniční zájezdy ve spolupráci s partnerskými školami (např. v Budapešti)

jazykové a poznávací zájezdy do Velké Británie, Francie a v případě zájmu i do dalších evropských zemí

Mimoškolní zájmové aktivity

klub zájemců o českou historii

práce v pěveckém sboru (koncerty a vystoupení pro veřejnost)

akademie, divadelní představení, happeningy a další akce

Průběh typického školního roku na gymnáziu

září, říjen

zahájení školního roku
úvodní soustředění 1. ročníků
zahájení výuky volitelných předmětů
vyhlášení maturitních témat a maturitních okruhů pro následující školní rok

listopad, prosinec

hodnocení výuky v 1. čtvrtletí
prezentace školy na výstavě Schola Pragensis
první den otevřených dveří pro uchazeče
adventní zpěvy a vánoční koncert
přihlášky studentů 4. ročníku k maturitní zkoušce

leden, únor

lyžařský kurz pro 1. ročník

druhý den otevřených dveří pro uchazeče
maturitní ples a imatrikulace 1. ročníků
hodnocení výuky v 1. pololetí

březen, duben

přijímací zkoušky do 1. ročníku
hodnocení výuky ve 3. čtvrtletí
odborné kurzy a exkurze

jarní koncert
závěr výuky maturitního ročníku a poslední zvonění

květen, červen

písemné a ústní maturitní zkoušky
sportovní a vodácké kurzy
hodnocení výuky ve 2. pololetí
výlety
velký "open air" letní koncert