poslední aktualizace 8. 10. 2020

Biologie

 

Přehledy učiva

Přehledy slouží jako základní zdroj informací (textu a obrázků) k domácímu opakování a procvičování probrané látky. Tyto přehledy dostávají studenti ve škole a zde na webu jsou umístěny jen pro případ, že někdo svůj přehled ztratí, spálí nebo propije. Všechny přehledy jsou ve formátu "pdf", takže musíte mít potřebný prohlížeč (Adobe Reader, Foxit PDF Reader ap.). Přehledy jsou sice ve formátu A4, ale byly vytvořeny tak, aby šly vytisknout v poloviční velikosti (dvě stránky na jednu stranu A4) a oboustranně.

Úvod do biologie (1. ročník)

  Vlastnosti života (pdf) - přehled biologických oborů, společné vlastnosti všech organismů, významné látky v tělech živých organismů, nukleové kyseliny, biomembrána

  Buňka (pdf) - stavba prokaryotické a eukaryotické buňky, specifické vlastnosti buňky rostlin, živočichů a hub, osmotické jevy

  Dělení buněk (pdf) - dělení prokaryotických buněk, mitóza, meióza, jednobuněčné a mnohobuněčné organismy

  Metabolismus a rozmnožování (pdf) - definice základních typů metabolismu (autotrofní a heterotrofní, aerobní a anaerobní) a základních typů rozmnožování (pohlavní a nepohlavní, typy gamet ap.)

  Viry (pdf) - stavba virové částice, rozmnožovací cyklus viru, významná virová onemocnění

  Prokaryota (pdf) - stavba a vnější vzhled prokaryotické buňky, metabolismus bakterií, význam bakterií (včetně sinic) v přírodě a význam pro člověka

Botanika (1. a 2. ročník)

  Rostlinná pletiva (pdf) - přehled rostlinných pletiv (třídění podle tloušťky buněčné stěny, dělivá pletiva, krycí, vodivá, provzdušňovací, zásobní a další trvalá pletiva)

  Vegetativní orgány rostlin (pdf) - kořen, stonek a list (anatomie, morfologie, přeměny ap.)

  Vodní režim a výživa rostlin (pdf) - příjem a výdej vody, fotosyntéza a ovlivňující faktory, heterotrofní rostliny, mixotrofie, minerální výživa

  Růst a vývoj rostlin (pdf) - typy růstu rostlin, faktory růstu, polarita a růstové korelace rostlinného těla, pohyby rostlin

  Řasy (pdf) - vlastnosti a význam řas, systém řas a přehled nejvýznamnějších zástupců 

  Ryniofyty a mechorosty (pdf) - vlastnosti vyšších rostlin, rodozměna, ryniofyty a mechorosty

  Kapraďorosty (pdf) - plavuně, přesličky a kapradiny, stejnovýtrusá a různovýtrusá rodozměna

  Nahosemenné rostliny (pdf) - rodozměna nahosemenných, jehličnany, jinany a cykasy

  Krytosemenné rostliny (pdf) - květy a květenství, opylení, rodozměna krytosemenných, pravé a nepravé plody (soubor neobsahuje systém)

  Houby a lišejníky (pdf) - vlastnosti hub, základní skupiny hub, lišejníky

Zoologie (2. a 3. ročník)

  Úvod do zoologie (pdf) - buňka živočichů, společné vlastnosti živočichů, třídění živočichů

  Prvoci (pdf) - obecné vlastnosti prvoků, specifické vlastnosti a významní zástupci jednotlivých kmenů (bičíkovci, kořenonožci, výtrusovci, nálevníci)

  Ontogeneze mnohobuněčných živočichů (pdf) - rýhování a první stadia ontogeneze (morula, blastula, gastrula), vznik mezodermu a jeho dutiny (schizocoel, pseudocoel a coelom)

  Dvouvrstevní živočichové (pdf) - kmeny houbovci (živočišné houby), žahavci a žebernatky

  Ploštěnci (pdf) - obecná charakteristika a významné skupiny ploštěnců

  Hlístice (pdf) - obecná charakteristika a významní zástupci hlístic

  Měkkýši (pdf) - obecná charakteristika a systém měkkýšů

  Kroužkovci (pdf) - obecná charakteristika a významní zástupci kroužkovců

  Členovci (pdf) - obecná charakteristika a systém členovců

  Ostnokožci (pdf) - úvod do druhoústých živočichů, charakteristika a systém ostnokožců

  Strunatci (pdf) - pláštěnci, bezlebeční a obecná charakteristika obratlovců

  Obratlovci 1 (pdf) - kruhoústí, paryby a ryby

  Obratlovci 2 (pdf) - obojživelníci a plazi

  Obratlovci 3 (pdf) - ptáci

  Obratlovci 4 (pdf) - savci

Biologie člověka (3. a 4. ročník)

  Tkáně (pdf) - přehled a základní charakteristika tkání lidského těla

  Opěrná soustava (pdf) - obecné vlastnosti, anatomie, poruchy

  Kostra a svaly (pdf) - pomocná obrazová příloha

  Pohybová soustava (pdf) - stavba a funkce svalu, anatomie, poruchy

  Oběhová soustava 1 - krev (pdf) - složení a funkce krve, imunita, krevní skupiny

  Oběhová soustava 2 - krevní oběh (pdf) - srdce, cévy, lymfatická soustava a poruchy

  Dýchací soustava (pdf) - dýchací cesty, plíce, dýchací pohyby a jejich řízení, poruchy

  Trávicí soustava (pdf) - úseky trávicí trubice, játra, metabolismus živin, poruchy

  Vylučovací soustava (pdf) - orgány vylučovací soustavy, funkce nefronu, poruchy

  Pokryv těla - kůže (pdf) - stavba kůže a kožní deriváty (chlupy, nehty, kožní žlázy)

  Hormonální soustava (pdf) - princip hormonálního řízení, hormonální žlázy a jejich hormony

  Nervová soustava (pdf) - podráždění, stavba a funkce neuronu, reflex, mícha, mozek a periferní nervy, nervová činnost

  Smyslové orgány (pdf) - zrak, sluch, rovnovážné ústrojí, chuť, čich a kožní receptory

  Rozmnožovací soustava (pdf) - pohlavní orgány muže a ženy, menstruační cyklus

  Vznik a vývoj lidského jedince (pdf) - oplození, embryonální a fetální období prenatálního vývoje, vývoj po narození

 

Prezentace

Prezentace slouží hlavně k opakovaní probrané látky. Nejsou určeny k samostatnému studiu, protože neobsahují všechny doprovodné informace (jsou to tytéž prezentace, které jsou při hodinách doprovázeny vysvětlujícím výkladem).

Botanika

  Rostlinná pletiva (ppt)

  Vegetativní orgány rostlin (ppt)

  Řasy (ppt)

Zoologie

  Ptáci (ppt)

  Savci (ppt)

Biologie člověka

  Tkáně lidského těla (ppt)

  Smyslové orgány (ppt)

  Rozmnožovací soustava (ppt)

  Vznik a vývoj lidského jedince (ppt)

 

Upozornění na autorská práva:
Přehledy i prezentace jsou autorským dílem a jsou určeny především pro studenty Gymnázia Milady Horákové. Ostatní návštěvníci stránek je mohou využít využít pro osobní potřebu, pedagogové je mohou použít i pro výuku. Text ani obrázky v žádném případě nelze bez souhlasu autora využívat ani ke komerčním účelům (např. v učebnicích či profesionálních testech), ani jako součást jakýchkoliv výstupů z projektů hrazených granty či jinými dotacemi. Jestliže má kdokoliv o takové využití přehledů nebo prezentací zájem, kontaktujte mě prosím na maleninsky@gymh.cz.